Τοπογραγικά Διαγράμματα

Το γραφείο μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό με όργανα ακρίβειας, στοχεύοντας στην ανάληψη και την τάχιστη πραγματοποίηση οποιουδήποτε έργου.

Το Τοπογραφικό Διάγραμμα, έχει πολυσήμαντο και δυναμικό χαρακτήρα, ενώ είναι απαραίτητο σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως:

Συμβολαιογραφικές πράξεις (μεταβιβάσεις, αγοροπωλησίες κ.λπ.)
Έκδοση οικοδομικών αδειών
Εθνικό Κτηματολόγιο
Διορθωτική πράξη εφαρμογής Εθνικού Κτηματολογίου
Οριοθέτηση, χωρισμό και κατάτμηση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών

Για τη σύνταξη ενός σωστού τοπογραφικού διαγράμματος απαιτούνται τα ακόλουθα: Μετρήσεις πεδίου με εξοπλισμό ακριβείας Έκθεση έρευνας για την αρτιότητα του ακινήτου και την εφαρμογή της δήλωσης του Ν651/77 Επεξεργασία των μετρήσεων, βάσει της προαναφερθείσας έκθεσης. Στο τοπογραφικό διάγραμμα, που δύναται να έχει διαφορετικές κλίμακες αποτύπωσης, ανάλογα με την περιοχή μελέτης, την τελική χρήση και τις τεχνικές προδιαγραφές, αποτυπώνονται με ακρίβεια τα εξής:

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά, όπως το σχήμα και το μέγεθος του ακινήτου
Τα αντικείμενα που ενδεχομένως βρίσκονται εντός του χώρου
Οι συντεταγμένες ιδιοκτησίας, είτε σε ανεξάρτητο σύστημα -αυθαίρετα ορισμένο- είτε στο εξαρτημένο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς – ΕΓΣΑ 87